Hvad kan BESA-tool?

BESA står for Body Experience (kropsoplevelse) and Self Awareness (selvbevidsthed). Vores oplevelse af os selv hænger nøje sammen med krop og psyke. Gennem den fysiske aktivitet opnås der en mere sammenhængende oplevelse af sansning, følelse og tænkning. I den psykiske krise eller belastning adskilles sansning, følelse og tænkning. Den fysiske aktivitet kan samle sansning, følelse og tænkning i et samlet hele. BESA er et måleredskab og dialogredskab til at få sat ord på virkning af Fysisk Aktivitet. Fysisk Aktivitet kan bruges effektivt på den personlige vej mod recovery.

Sådan gør du – Brug af skema – det er enkelt

BESA består af et skema, som er meget enkelt at udfylde med 3 spørgsmål, som er meget enkle at besvare. Det skal udfyldes før og efter den fysiske aktivitet. Man kan så se, hvilken effekt og forskel der er mentalt og psykisk fra før den fysiske aktivitet og bagefter. De 3 spørgsmål spørger ind til oplevelse af Humør, Overskud og Velbefindende.

Motivation og Borgerinddragelse

Det er vigtigt, at der bliver tilrettelagt et forløb sammen med borgeren. Her er der mulighed for stor grad af borgerinddragelse og selvbestemmelse. Alle mennesker kan lide at bevæge sig. Det er derfor vigtigt at spørge ind til, hvordan forestiller du dig, at Fysisk Aktivitet bedst fungerer for dig? Og hvilken Fysisk Aktivitet du helst vil dyrke. Vi har alle positive erfaringer med at bevæge os. Lav et interview med borger, få sat ord på, hvad der giver mening for brogeren at dyrke af Fysiske Aktiviteter. Det er vigtigt for motivation og fastholdelse og for at undgå, at borgeren dropper ud.Læs vedhæftede manual til opstart af forløb med borger. Den er enkel.

Well being og Recovery

Man ved at well being og recovery hænger tæt sammen – hvis oplevelsen af velvære udebliver, opnås der ikke personligt recovery. Den Fysiske Aktivitet samler selvet i et sammenhængende hele og giver grundlag for velvære. Den kropslige handling og fornemmelsen forbundet hermed øger handlekompetencen og funktionsniveau. dette giver nye og nærende selvbilleder til personen med psykiske udfordringer.


Fysisk Aktivitet og Evidens

Der er evidens for at Fysisk Aktivitet har en klar effekt på en lang stribe af problemstillinger og symptomer såsom:

  • skizofreni
  • depression
  • borderline
  • autisme
  • angst
  • misbrug
  • socialt udsathed
  • stress
  • PTSD

Det uforstyrrede eget-rum

Når man er psykisk udfordret, i krise eller psykisk presset, har man utrolig svært ved at lave sit eget uforstyrrede rum – tankerne kører, indtrykkene er mange og usorteret, følelserne bliver tunge eller ubehagelige. Omverden og det ydre presser på, og det at være i verden sammen med andre bliver svært på en afslappet og social måde.

Den fysiske aktivitet grounder personen og oplevelsen af sammenhæng giver en oplevelse af at være herre i eget hus – “Jeg-er-mig” og “Jeg-kan”. Dette er et solidt afsæt for samvær med andre og oplevelse af meningsfuldhed.

Det mest enkle tiltag

Fysisk Aktivitet er måske det mest enkle tiltag for mennesker med psykisk sårbarhed og socialt udsathed. Det bryder passiviteten og isolationen, det øger velvære og oplevelse af handlekompetence, det foregår i lokal samfundet, det åbner for sanser og kontakter til andre mennesker – kort sagt det er sundhedsfremmende såvel fysisk, socialt og personlig.

Forløb – Individuelt og gruppe

Fysisk Aktivitet egner sig både til individuelle forløb og gruppeforløb og behøver ikke at være et enten eller. Det kan sagtens kombineres. Det vil afhænge af person og rammer. HUSK det er ikke metoden der giver effekt, men den mening det har for den enkelte person og medarbejderens eller tilbuddets evne til at få personens eget engagement i egen udvikling ud af krise og ind i en bane for recovery.

Erfaringer

Erfaringen er, at den enkelte person i kraft af BESA-skemaer begynder at blive opmærksom på egen krop og selvfornemmelse – noget der ofte er gået tabt i forbindelse med den psykiske lidelse eller udfordring. Dialogen med personen om skemaet giver en kognitiv styrkelse – klarere selvbilleder, klarere sprog og forestilling om egen formåen. Som regel scorer man positivt efter Fysisk aktivitet og får en efterfølgende snak om det. Scorer man negativt – altså at den Fysiske Aktivitet var en dårlig oplevelse styrker dette også personen, idet man så ved hvad man IKKE skal gøre og hvad der skal gøres for at opnå velvære.